Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Element symbol

Wikipedia English - The Free Encyclopedia
Symbol (chemistry)
A chemical symbol is a 1-, 2-, or 3-letter internationally agreed code for a chemical element, usually derived from the name of the element, often in Latin. Only the first letter is capitalized. For example, "He" is the symbol for helium (English name, not known in ancient Roman times), "Pb" for lead (plumbum in Latin), "W" for tungsten (wolfram in German, not known in Roman times). Temporary symbols assigned to newly or not-yet synthesized elements use 3-letter symbols based on their atomic numbers. For example, "Uno" was the temporary symbol for hassium which had the temporary name of unniloctium and "Uuo" is the symbol for ununoctium (temporary name) with the atomic mass 118.

See more at Wikipedia.org...

Wikipedia Español - La enciclopedia libre
Símbolo químico
Los símbolos químicos son los signos abreviados que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos en lugar de sus nombres completos. Algunos elementos frecuentes que tienen como símbolos son: carbono, C; oxígeno, O; nitrógeno, N 2; hidrógeno, H; cloro,Cl; azufre, S; magnesio, Mg; aluminio, Al; cobre, Cu; argón, Au; oro, Ar; hierro, Fe; plata, Ag; platino, Pt. Fueron propuestos en 1814 por Berzelius en remplazo de los símbolos alquímicos y los utilizados por Dalton en 1808 para explicar su teoría atómica.

Ver más en Wikipedia.org...


Tabla periódica de los elementos
La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y características; su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos.

Ver más en Wikipedia.org...

Wikipédia Français - L'encyclopédie libre
Tableau périodique des éléments
Le tableau périodique des éléments, également appelé table de Mendeleïev, classification périodique des éléments (CPE) ou simplement tableau périodique, représente tous les éléments chimiques, ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Kemiskt tecken
Ett kemiskt tecken är en förkortning för namnet på ett kemiskt ämne. Alla grundämnen har ett kemiskt tecken bestående av en eller två bokstäver, utom några få människotillverkade grundämnen som har tillfälliga symboler med tre bokstäver. Systemet utarbetades av Berzelius och ersatte flera tidigare allt krångligare notationssystem baserade på grafiska symboler.

Se mer på Wikipedia.οrg…


Periodiska systemet
Periodiska systemet, även kallat grundämnenas ordning, är en tabell över grundämnen/element som är uppställd efter deras kemiska och fysikaliska egenskaper, vilka varierar periodiskt med atomvikten och styrs av elektronkonfigurationen. Den första versionen av periodiska systemet uppställdes 1869 av ryssen Dmitrij Mendelejev (som var först med att publicera sina resultat) och tysken Lothar Meyer, men allteftersom nya grundämnen upptäckts och kunskapen om den teoretiska grundvalen för systemet fördjupats har det sedan modifierats och förfinats.

Se mer på Wikipedia.οrg…

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia
Uklad okresowy pierwiastków
Układ okresowy pierwiastków jest to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowane według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典
元素記号
元素記号げんそきごうchemical symbol)とは、元素、あるいは原子を表記するために用いられる記号のことであり、原子記号とも呼ばれる。

分子の組成をあらわす化学式や、分子の変化を記述する化学反応式などで利用される。

現在使用されている元素記号は1814年ベルセーリウスが考案したものに基づいている。ラテン語英語ドイツ語元素名から1文字または2文字をとってつくられている。


Wikipedia.orgをもっと見ると…


周期表
周期表(しゅうきひょう、元素周期律表、英periodic table)は、元素周期律に従って配列した表であり、1869年、メンデレーエフによって提案された。メンデレーエフは原子量酸化数を手がかりに周期表を作成し、未発見の元素とその性質を予測することに成功した。周期表上で元素はその原子の電子配置に従って並べられ、似た性質の元素が規則的に出現する。

Wikipedia.orgをもっと見ると…

Wikipedia Português - A enciclopédia livre
Símbolo químico
Cada elemento químico, natural ou sintetizado artificialmente, é representado por um símbolo que o identifica graficamente.

Veja mais na Wikipédia.org...


Tabela periódica
Tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos, na forma de uma tabela, em função de suas propriedades. É muito útil para se preverem as características e tendências dos átomos. Permite, por exemplo, prever o comportamento de átomos e das moléculas deles formadas, ou entender porque certos átomos são extremamente reativos enquanto outros são praticamente inertes etc. Permite prever propriedades como eletronegatividaderaio iônicoenergia de ionização etc.. Dá, enfim, fazer inferências quimicas plausíveis.
A forma clássica, tradicional, é a bidimensional. Há, porém, várias outras formas propostas, com topologia tridimensional e formatos diversos.

Veja mais na Wikipédia.org...

Русская Википедия - свободная энциклопедия
Периодическая система элементов
Периоди́ческая систе́ма элеме́нтов (таблица Менделеева) — классификация химических элементов, позволяющая выявить зависимость их различных свойств от числа протонов в атомном ядре. Первоначально система разработана русским химиком Д. И. Менделеевым в 18691871 годы на основании открытого им в 1869 году периодического закона зависимости свойств элементов от атомной массы и является его графическим выражением. Всего предложено несколько сот вариантов изображения периодической системы (аналитических кривых, таблиц, геометрических фигур и т. п.). В современном варианте системы предполагается сведение элементов в двухмерную таблицу, в которой каждый столбец (число столбцов составляет 8) определяет основные физико-химические свойства, а строки представляют собой периоды, в определенной мере подобные друг другу.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


Химические знаки
Химические знаки — химические символы, сокращённые буквенные обозначения химических элементов. Современные химические знаки состоят из первой буквы или первой и одной из следующих букв латинского названия элементов.

В химических формулах и химических уравнениях каждый химический знак выражает, кроме названия элемента, относительную массу, равную его атомной массе. Для обозначения изобаров и изотопов к их химическому знаку приписывают сверху слева (иногда справа) массовое число; атомный номер пишут снизу слева. Если же хотят обозначить не нейтральный атом, а ион, то вверху справа ставят заряд иона. Внизу справа указывают число атомов данного элемента в молекуле.


Продолжение на Wikipedia.οrg...

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja
Jaksollinen järjestelmä
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on taulukko tunnetuista alkuaineista ryhmiteltynä niiden elektronirakenteen mukaan. Jaksollinen järjestelmä on kemian perustyökaluja. Sen avulla voidaan arvioida, mitkä alkuaineet muistuttavat toisiaan ja miten taulukossa lähekkäin olevat alkuaineet eroavat toisistaan. Lisäksi alkuaineiden ominaisuuksia, esimerkiksi atomimassoja, voidaan taulukoida jaksolliseen järjestelmään, mikä helpottaa tietojen löytämistä ja vertailemista.

Lisätietoja Wikipedia.org...


Kemiallinen merkki
Kemiallinen merkki on lyhyt, latinalaisia aakkosia käyttävä merkintätapa alkuaineelle. Kaikilla luonnollisilla alkuaineilla on yksi tai kaksi kirjainta pitkä kemiallinen merkki, mutta joillakin keinotekoisilla alkuaineilla se on väliaikaisesti kolme kirjainta pitkä. Tapauksessa, jossa on alkuaineella on kaksi kirjainta, on aina ensimmäinen kirjain isolla ja jälkimmäinen pienellä. Syy miksi näin: jos isoja kirjaimia on kaksi tai useampi, ei ainetta enää lueta alkuaineeksi, sillä se meinaisi, että aine koostuisi useammasta kuin yhdestä molekyylistä ja siten ei olisi enää alkuaine. Kemiallisia merkkejä käytetään esimerkiksi lyhenteinä ja reaktioyhtälöissä. Ne ovat tunnettuja maailmanlaajuisesti, joten niitä ei tarvitse kääntää kuten alkuaineiden nimiä. Moni kemiallinen merkki on johdettu latinasta tai kreikasta: esimerkiksi Au (kulta) on peräisin latinan sanasta aurum.

Lisätietoja Wikipedia.org...

Wikipedia ויקיפדיה העברית-האנציקלופדיה החופשית
הטבלה המחזורית

הטבלה המחזורית או המערכה המחזורית, המכונה טבלת מנדלייב, היא שיטת מיון (טקסונומיה) שהוצעה לראשונה על ידי הכימאי הרוסי דמיטרי מנדלייב ב-1869, ומציגה את כל היסודות לפי המספר האטומי והסמל הכימי של האטומים שלהם. מנדלייב גילה מחזוריות בתכונות הכימיות של היסודות, כאשר הם מסודרים מן הקל אל הכבד. בעת שנבנתה הטבלה המספרים האטומיים היו לא יותר ממספרים סידוריים שניתנו ליסודות על-פי המשקל שלהם, אך 70 שנה מאוחר יותר פותחה תאוריה שהסבירה את הקשר בין המספר האטומי למבנה הפנימי של אטומי היסודות.

בתקופה שבה הציע מנדלייב את שיטתו הוצעו גם שיטות מיון אחרות. טבלת מנדלייב נחשבת לשיטה המוצלחת ביותר, שכן הניבויים שלה הם המדויקים ביותר. מנדלייב, באמצעות הטבלה שבנה, הניח את התשתית לתאוריית מבנה האטום. הוא הצליח למצוא קשר בין צפיפות היסודות לאופי התגובה שלהם בתהליכים כימיים. את הגילוי הזה הוא ניצל לפיתוח מודל מתמטי שמאפשר ניבוי של תכונות היסודות על פי צפיפותם. יסודות בולטים שהטבלה של מנדלייב ניבאה הם סקנדיוםגליום וגרמניום, שלא היו ידועים בעת שנערכה, והתאימו במדויק למקומות החסרים בטבלה, ולתכונות המצופות לפי המקום.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


סמל כימי

סמל כימי הוא קיצור שמו של יסוד, המייצג אותו בטבלה המחזורית ובנוסחאות כימיות והניתן לו לפי שמו, שהוא לרוב לטיני או יווני, או על שמה של אישיות. לכל יסוד סמל כימי ייחודי, בן אות אחת או שתיים, הראשונה גדולה והשנייה קטנה. לאחדים מהיסודות המלאכותיים שאין להם שם פרטי, אלא רק שם זמני, סמל זמני בן שלוש אותיות.

דוגמאות: שמו הלטיני של החמצן - Oxygenium, ולכן הסמל שלו הוא O. שמה הלטיני של הכספית Hydrargyrum, ולכן היא מסומנת Hg. סמלו של הרובידיום הוא Rb.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija
Periodine elementu lentele
Periodine (cheminiu) elementu lentele (kitaip dar gali buti vadinama Mendelejevo lentele, Periodine elementu sistema ir pan.) yra lentelinis chemijos periodinio desnio pavidalas, kuriame žinomi cheminiai elementai išdestyti pagal atomini skaiciu. Desni atrado ir pirmaja lentele sudare Dmitrijus Mendelejevas 1869 metu kovo 1 d. (vasario 17 d. – pagal senaji kalendoriu).

 Noredami gauti daugiau informacijos, žiurekite Wikipedia.org ...

Wikipedia 维基中文 免费百科全书
元素周期表
現代化學的元素週期律1869年俄國科學家門得列夫(Dmitri Mendeleev)首創的,他將當時已知的63種元素依原子量大小並以表的形式排列,把有相似化學性質的元素放在同一行,就是元素週期表的雛形。利用週期表,門得列夫成功的預測當時尚未發現的元素的特性()。1913年英國科學家莫色勒利用陰極射線撞擊金屬產生X射線,發現原子序越大,X射線的頻率就越高,因此他認為的正電荷決定了元素的化學性質,並把元素依照核內正電荷(即質子數原子序)排列,經過多年修訂後才成為當代的週期表

在週期表中,元素是以元素的原子序排列,最小的排行最先。表中一橫行稱為一個週期,一列稱為一個族。


访问 Wikipedia.org... 网页


化学符号
化学符号以拉丁字母缩写的形式表达化学元素官能基。化学元素的符号通常为一个或两个字母,而一些人造元素的IUPAC临时符号则使用三个字母。

元素的化学符号在元素周期表中使用,亦用来书写化学式。例如下列把化合为的反应的化学方程式

多数元素的符号缩写都是来自它的英语名称,但亦有部分缩写是来自它的拉丁语德语名称。如Na)来自拉丁语natriumW)来自德语wolfram


访问 Wikipedia.org... 网页

Wikipedia® Българоезичната Уикипедия – Свободната енциклопедия
Периодична система на елементите
През 1869 година Димитрий Иванович Менделеев открива, че свойствата на химичните елементи и техните вещества са в периодична зависимост от нарастване на относителната атомната маса на елементите.

 Вижте повече на Wikipedia.οrg… 

Türkçe Vikipedi, Özgür Ansiklopedi
Element simgesi
Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır.

Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato'nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda "altın"a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya" sembolleri kullanılıyordu.


Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Periyodik tablo
Periyodik cetvel ya da Periyodik tablokimyasal elementlerin sınıflandırılmasına yarayan tablodur. Ondan önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, icadı genellikle Rus kimyager Dmitri Mendeleev'e maledilir. (1869) Mendeleev, tabloyu, atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlanıyor olmasından hareketle oluşturdu.

Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia
Periódusos rendszer
A kémiai elemek periódusos rendszere a kémiai elemek egy táblázatos megjelenítése, melyet elsoként 1869-ben az orosz kémikus Dmitrij Mengyelejev alkalmazott. Olyan táblázatot szándékozott készíteni, amely jól mutatja az elemek tulajdonságai között fellelheto visszatéro jellegzetességeket („periódusokat”). Az idok folyamán a periódusos rendszert többször módosították és kiterjesztették, ezen kívül Mengyelejev ideje óta számos új elemet fedeztek fel, új elméleti modelleket kidolgoztak ki, melyek magyarázattal szolgálnak a kémiai sajátosságok hátterét illetoen. A táblázatnak létezik az elemek viselkedésének különbözo szempontjait hangsúlyozó más elrendezése is, de a leggyakrabban használt forma még ma is nagyon hasonlít Mengyelejeve eredeti ábrájára.

További információt lásd Wikipedia.org...


Vegyjel
A vegyjel az elemek rövid kémiai jele. A természetben is előforduló elemeket mind egy, vagy két betűvel jelöljük; néhány mesterségesen előállított radioaktív elem vegyjele három karakterből épül fel, pl. Uub.

A vegyjelek általában görög, ill. latin eredetűek, pl. az arany latinul aurum, vegyjele Au.

A vegyjelek a periódusos rendszerből leolvashatóak. A kémiai egyenletek során is felhasználjuk őket, pl.

2H2 + O2 → 2H2O

További információt lásd Wikipedia.org...

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija
Hemijski simbol
Hemijski simbol je oznaka za odgovarajuci hemijski element. Sastoji se od jednog ili dva slova, s tim da je prvo slovo uvijek veliko. Neki od hemijskih simbola poticu od latinskih naziva:
  • Zeljezo – Ferrum –Fe
  • Bakar – Cuprum – Cu
  • Srebro – Argentum – Ag
  • Zlato – Aurum – Au
  • Ziva – Hydrargyrum – Hg
  • Antimon – Stibium – Sb
  • Kalaj – Stannum – Sn
  • Olovo – Plumbum – Pb

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


Periodni sistem elemenata
Periodni sistem elemenata je prikaz poznatih hemijskih elemenata, koji su slozeni po elektronskoj konfiguraciji. __SADRZAJ__

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia
Simbolong pangkimika
Ang isang simbolong kimikal o sagisag na pangkimika (Ingles: chemical symbol) ay isang maiksing anyo ng pangalan ng isang elementong kimikal. Sa karaniwan, binubuo ito ng isa o dalawang mga titik, ngunit paminsan-minsan ding binubuo ng tatlong mga titik. Ang mga simbolong pangkimika ng lahat ng mga elemento ay nakatala sa loob ng talahanayang peryodiko.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...

Ελληνική Βικιπαίδεια – η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
Ο Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων είναι ένας κατάλογος σε μορφή πίνακα όλων των απλών χημικών ουσιών (στοιχεία) ταξινομημένα σύμφωνα με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Στον πίνακα αυτό, τα στοιχεία είναι διατεταγμένα σε κάθετες στήλες που λέγονται ομάδες και σε οριζόντιες γραμμές που λέγονται περίοδοι εμφανιζόμενα κατά αύξουσα σειρά του ατομικού αριθμού τους. Η θέση και οι ιδιότητες κάθε στοιχείου καθορίσθηκαν από τη διάταξη των ηλεκτρονίων στους φλοιούς (στοιβάδες) των ατόμων τους. Συνεπώς τα στοιχεία στην ίδια στήλη (του πίνακα) έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στοιβάδα στα άτομά τους, και επακόλουθα έχουν όμοιες χημικές ιδιότητες. Ενώ τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια σειρά (περίοδο) διαθέτουν τα ηλεκτρόνιά τους κατανεμημένα στον ίδιο αριθμό στοιβάδων (στη θεμελιώδη κατάσταση), εμφανίζοντας αυτά παρόμοιες φυσικές ιδιότητες.

Δείτε περισσότερα στο Βικιπαίδεια.org...


Χημικό σύμβολο
Τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία ως Χημικό Σύμβολο νοείται ο λατινο-γράμματος κωδικός που συμβολίζει κάθε χημικό στοιχείο.

Είναι σήμερα γνωστό πως σ΄ όλο τον κόσμο οι επιστήμονες, και όχι μόνο, χρησιμοποιούν κοινά αποδεκτά σύμβολα των χημικών στοιχείων τόσο για λόγους συντομίας όσο και για λόγους αποφυγής σύγχυσης. Αρκετά από αυτά τα σύμβολα συνίστανται από ένα λατινικό γράμμα ή και δύο, π.χ. το γράμμα Ο για το οξυγόνο, το Ν για το άζωτο, το Cl για το χλώριο, το Νi για το νικέλιο κλπ.


Δείτε περισσότερα στο Βικιπαίδεια.org...

Wikipedia 한국어 위키백과-무료백과사전
원소 기호
원소 기호는 화학 원소를 나타내는 기호이다. 원소 이름의 라틴어나 그리스어에서 처음 한 글자나 두 글자를 따서 붙여진다. 원소 기호는 주기율표로 정리되어 있으며, 화학 반응을 나타낼 때에 편리하게 쓰인다.
.

중국에서는 각 원소마다 대응하는 한자가 있다. 새로 발견되는 원소를 위해서는 새로운 한자가 만들어진다. ()


wikipedia.org…에서 더 자세한 내용을 보세요 


주기율표
주기율표(periodic table, 週期律表)는 원소를 구분하기 쉽게 성질에 배열한 표로, 러시아의 멘델레예프가 처음 제안했다. 1913년 헨리 모즐리는 멘델레예프의 주기율표를 개량시켜 원자번호순으로 배열했는데, 이는 현대의 원소 주기율표와 유사하다. 가장 많이 쓰이는 주기율표에는 단주기형과 장주기형이 있다. 단주기형 주기율표는 1주기와 3주기를 기준으로 하고, 4주기 아래로는 전형원소와 전이원소가 같은칸에 있다. 아 단주기형 주기율표는 초기에 쓴 모델로 원자가 많이 알려지지 않았을 때 많이 사용하였다.장주기형 주기율표는 현재 가장 많이 쓰고 있는 주기율표이다.

wikipedia.org…에서 더 자세한 내용을 보세요 

Latviešu Vikipedija – bezmaksas enciklopedija
Kimiskais simbols
Kimiskais simbols ir katra kimiska elementa nosaukuma ipašs saisinajums no ta latiniska nosaukuma. Šie simboli tiek starptautiski izmantoti (tos atzinusi organizacija IUPAC) un tos lieto ari tadas valstis, kuram ir no latinu alfabeta atškirigi alfabeti (grieku, arabu, kirilica). Musdienu kimiskie simboli sastav no viena liela burta vai (parsvara) viena liela un viena maza burta. Lielais burts vienmer ir elementa latiniska nosaukuma pirmais burts, bet otrais kimiska simbola burts ir viens no tuvakajiem nakamajiem nosaukuma burtiem.

 Lasiet vairak Wikipedia.org...


Kimisko elementu periodiska tabula
Kimisko elementu periodiska tabula ir tabula, kura ir sakartoti kimiskie elementi pec atomskaitla (protonu skaita kodola). Šo tabulu 1869. gada izveidoja krievu kimikis Dmitrijs Mendelejevs, tadel to deve ari par Mendelejeva kimisko elementu periodisko tabulu.

 Lasiet vairak Wikipedia.org...

General Chemistry Glossary
element symbol
An international abbreviation for element names, usually consisting of the first one or two distinctive letters in element name. Some symbols are abbreviations for ancient names.

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!