Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Checks and balances

Wikipedia English - The Free Encyclopedia
Separation of powers
The separation of powers, often imprecisely used interchangeably with the trias politica principle, is a model for the governance of a state (or who controls the state). The model was first developed in Ancient Greece and Rome. Under this model, the state is divided into branches, each with separate and independent powers and areas of responsibility so that the powers of one branch are not in conflict with the powers associated with the other branches. The normal division of branches is into a legislature, an executive, and a judiciary.

See more at Wikipedia.org...

De Nederlandstalige Wikipedia - De vrije encyclopedie
Checks and balances
  1. DOORVERWIJZING Trias politica

Zie meer op Wikipedia.org...

Wikipedia Deutsch - Die freie Enzyklopädie
Checks and Balances
Checks and Balances ist eine Bezeichnung für die gegenseitige Kontrolle von Verfassungsorganen eines Staates, zur Herstellung eines dem Erfolg des Ganzen förderlichen Systems partieller Gleichgewichte (engl. ), zunächst im Wesentlichen, um einer Diktatur vorzubeugen. Analytisch entstammt die Betrachtungsweise bereits der Antike, nämlich der Analyse des römischen Verfassungslebens durch den griechischen Historiker Polýbios.

Mehr unter Wikipedia.org...

Wikipedia Español - La enciclopedia libre
Separación de poderes
La separación de poderes o división de poderes (en latín trias politica) es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno.

Ver más en Wikipedia.org...

Wikipédia Français - L'encyclopédie libre
Séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est un principe né dans la Rome antique de répartition des différentes fonctions de l'État, qui sont confiées à différentes composantes de ce dernier. L'objet de cette séparation est d'avoir des institutions étatiques qui respectent au mieux les libertés fondamentales des individus. La séparation des pouvoirs est ainsi devenue un élément essentiel des démocraties représentatives.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Wikipedia Italiano - l'enciclopedia libera
Separazione dei poteri
La separazione (o divisione) dei poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche - legislazione, amministrazione e giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare la funzione a ciascuno attribuita).

Per saperne di più visita Wikipedia.org...

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Maktdelningsprincipen
Maktdelningsprincipen, maktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och utgör en av dess grundvalar. Sverige och andra nordiska länder är del av några få länder som inte tillämpar en tydlig maktdelningsprincip, då dessa istället tillämpar folksuveränitetsprincipen vilken innebär att all makt utgår från folket (RF 1:1) och där folkets representanter i Riksdagen har den slutgiltiga makten i samtliga frågor, detta då den verkställande och dömande makten i praktiken utgår ifrån parlamentet. USA och Storbritannien är länder med en tydligt maktdelning och där principen om denna har fått ett stort genomslag.

Se mer på Wikipedia.οrg…

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia
Trójpodzial wladzy
Trójpodział władzy to podział sfer funkcjonowania państwa, spopularyzowany przez francuskiego myśliciela oświeceniaMonteskiusza. Monteskiusz nie był twórcą koncepcji trójpodziału władzy, a więc mówienie o "monteskiuszowskim trójpodziale władz" jest błędem. Problemem rozdziału władz filozofowie zajmowali się co najmniej od czasów koncepcji Marsyliusza z Padwy, o ustroju mieszanym (rządach mieszanych) i suwerenności ludu, które to koncepcje miały duży wpływ na poglądy Monteskiusza.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典
権力分立
権力分立けんりょくぶんりつけんりょくぶんりゅう)とは、国家の権力を性質に応じて分け、それぞれを別個の機関に分散させ、各機関に他の機関の越権を抑える権限を与え、相互に監視しあうことにより抑制均衡を図り、もって権力の集中・濫用を防止し、国民の政治的自由を保障させようとするシステム。また、そのような自由主義的統治組織原理を権力分立主義という。対義語は、権力集中、権力集中制。通常、国家の権力は、立法行政司法の三権に分けられるため、三権分立(さんけんぶんりつ)とも呼ばれる。

Wikipedia.orgをもっと見ると…

Wikipedia Português - A enciclopédia livre
Teoria da separação dos poderes
A Teoria da Separação dos Poderes (ou da Tripartição dos Poderes do Estado) é a teoria de ciência política desenvolvida por Montesquieu, no livro O Espírito das Leis (1748), que visou moderar o Poder do Estado dividindo-o em funções, e dando competências a órgãos diferentes do Estado. As idéias de Montesquieu partiram principalmente das teses lançadas por John Locke, ainda que implicitamente, cerca de cem anos antes. A idéia da existência de três poderes, outrossim, não é nova, remontando a Aristóteles, na obra Política.

Veja mais na Wikipédia.org...

Русская Википедия - свободная энциклопедия
Разделение властей
Разделе́ние власте́й — правовая теория, согласно которой государственная власть должна быть разделена на три независимые друг от друга (но при необходимости контролирующие друг друга) ветви: законодательнуюисполнительную и судебную. Предложена Джоном Локком. Термин введён Монтескьё (, ). Некоторые европейские страны а также Тайвань законодательно выделяют контрольную, экзаменационную, юридическую а также учредительную и избирательную ветви.

Продолжение на Wikipedia.οrg...

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja
Vallan kolmijako -oppi
Vallan kolmijako-oppi tarkoittaa Montesquieun mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan. Kolmijako-oppi on esitelty Montesquieun pääteoksessa Lakien henki. Samaa olivat aiemmin jo hahmotelleet AristotelesNiccolò Machiavelli,  John Locke ja James Harrington. Montesquieun Ranskan monarkiaa arvostelevat kirjoitukset ovat kuitenkin tärkeimpiä oppia määritteleviä töitä.

Lisätietoja Wikipedia.org...

Wikipedia ויקיפדיה העברית-האנציקלופדיה החופשית
הפרדת הרשויות

הפרדת הרשויות הוא עיקרון שלטוני לפיו יש לפצל את סמכויות השלטון לרשויות נפרדות ועצמאיות (ככל הניתן) המפעילות ביניהן "איזונים ובלמים" כלומר, המאזנות ובולמות אחת את השנייה. מטרת העקרון למנוע מגורם יחיד במדינה כוח מוחלט. עקרון זה היה ידוע עוד מימי רומא העתיקה, והורחב הודות לעבודתו של מונטסקיה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

Dizionario inglese-italiano 1.0.012
CHECKS AND BALANCES
CONTROLLI ED EQUILIBRI [STABILITI DALLA COSTITUZIONE DEGLI USA NEL 1787 FRA I TRE RAMI DEL GOVERNO FEDERALE]

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija
Valdžiu padalijimo principas
Valdžiu padalijimo principas – valstybes valdžios galiu paskirstymas skirtingoms institucijoms, siekiant apriboti valdžia ir išsaugoti laisve bei lygybe.

 Noredami gauti daugiau informacijos, žiurekite Wikipedia.org ...

Babylon English-Turkish
checks and balances
yönetim içerisindeki hiç bir organın mutlak güce sahip olmadığı bir yönetim içerisindeki sınırlamalar sistemi (ör: ABD Kongresi Yüksek Mahkeme Yargıçlarını ve Başkan'ın kabine üyelerini onaylar)

Babylon English
checks and balances
system of restrictions within a government so that one agency does not have absolute power (ex: U.S. Congress approves the President's cabinet members and Supreme Court Justices)

Wikipedia 维基中文 免费百科全书
三权分立
三权分立,即为行政司法立法三大政府机构共同存在,地位平等且互相制衡的政权组织形式。是当前世界上民主国家普遍采用的一种民主政治制度。与其相对立的政权组织形式是议行合一制。

访问 Wikipedia.org... 网页

Babylon English-Arabic
checks and balances
الفحوصات والأرصدة, نظام من القيود داخل الحكومة حتى لا تكون هناك قوة مطلقة لأي وكالة (مثل: اعتماد الكونجرس الأمريكي أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المحكمة الإدراية العليا)

Babylon English-Hebrew
checks and balances
מערכת בלמים ואיזונים, סדרת הגבלות ובדיקות בתוך מערכת שלטון שתפקידה שמירה על איזון בין הזרועות השונות ומניעת צבירה של כוח רב מדי בידי אחת מהן

Babylon English-French
checks and balances
système d'équilibre des pouvoirs, système de limite et de contrôle au sein du gouvernement dont le rôle est de garder la balance des différents mouvements et d'empêcher l'ampleur du pouvoir de l'un d'eux

Babylon English-Spanish
checks and balances
Sistema de frenos y balances, serie de limitaciones y chequeos en un sistema de gobierno cuya función es cuidar el balance entre los diferentes extremos y evitar así el acumulo de fuerzas

Babylon English-Italian
checks and balances
sistema di restrizioni adottate da un governo per controllare il potere dei propri organi (come il Congresso americano cui spetta il diritto di approvare i membri del Gabinetto del Presidente e i giudici della Corte Suprema)

Babylon English-German
checks and balances
Kontroll- und Balancesystem, Reihe von Einschränkungen und Überprüfungen innerhalb eines Regierungssystems die einen Kräfteausgleich zwischen den Machtinhaber wahren und eine Ansammlung von zuviel Macht an einer Stelle verhindern soll

Babylon English-Portuguese
checks and balances
série de limitações e inspeções dentro do sistema governamental cuja tarefa é manter a balança entre as diversas facções e impedir que uma delas acumule poder em excesso

Babylon English-Dutch
checks and balances
reeks van restricties en onderzoekingen in regeringssysteem met als doel het bewaren van evenwicht tussen de verschillende afdelingen en tegengaan van verkrijgen van te veel macht door een van die afdelingen

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă
Checks and balances
Termen folosit în limba engleză, unde înseamnă "limitări şi echilibre", este unul dintre principiile ce stau la baza democraţiei prezidenţiale din SUA, conform căruia, sistemul separaţiei puterilor în stat. Puterile statale trebuie să aibă aproximativ aceeaşi pondere, adică să fie echilibrate, pentru a se putea limita reciproc, evitând astfel ca puterea statală să fie folosită în mod abuziv.

Mai multe la Wikipedia.org...

Wikipedia® Българоезичната Уикипедия – Свободната енциклопедия
Разделение на властите
Това е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията. Изпълнителната, законодателната и съдебната власт се осъществяват от независими институции, но в своите отговорности те взаимно се контролират. Тези клонове на държавното управление са автономни, но все пак са взаимообвързани, без да са подчинени един на друг. Разделението на правомощията е такова, че не може единият клон на властта да упражнява власт, която влиза в отговорностите на друг клон. Съдебната власт не е зависима от политическо влияние при осъществяване на функциите си и е с осигурена мандатност.

Теорията за разделение на властите е формулирана от Шарл дьо Монтескьо през 1748 г. Принципът на разделение на властите е възприет от всички съвременни демократични конституции. Всяко държавно базирано общество се разделя на 3 власти: законодателна, изпълнителна и съдебна.


 Вижте повече на Wikipedia.οrg… 

English-Russian Lingvistica'98 dictionary
checks and balances
(n) сдерживающие уравновешивающие силы

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia
Hatalmi ágak szétválasztása
A hatalmi ágak szétválasztása mint alkotmányos alapelv szerint a törvényhozásnak, a végrehajtásnak, illetve a bíráskodásnak hatáskör tekintetében, intézményi és személyi vonatkozásban is el kell válnia egymástól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes állami funkciókat gyakorlók körét, jogkörét és felhatalmazását el kell különíteni egymástól, és biztosítani kell eltéro kiválasztásukat, megbízatásukat és legitimációs forrásukat is.

További információt lásd Wikipedia.org...

English To Urdu Lughat
checks and balances
Eng: checks and balances
Urdu: قدغنی توازن اقتدار۔
  

English - Greek Technical Dictionary
checks and balances
(Lex). έλεγχος και εξισορρόπηση

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi
Checks and balances

Les mer på Wikipedia.org...

Eci_ThaiDictionary1
checks and balances
n. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน

INGLESPANISH
checks and balances system
sistema de equilibrio de poderes, sistema de frenos y contrapesos

Ivo Korytowski's English-Portuguese Translator's Dictionary version 19/3/13
checks and balances
freios e contrapesos
Livros de IK

Latviešu Vikipedija – bezmaksas enciklopedija
Valsts varas dališana
Varas dališana ir viens no musdienu demokratijas pamatprincipiem. Varas dališanu ierosinaja francu apgaismibas laikmeta filozofs Šarls Luijs de Monteskje sava 1748. gada publicetaja darba "Par likumu garu". Saskana ar vina teoriju, valsts varu sadalot starp izpildvaru, likumdevejvaru un tiesu varu un nodrošinot katrai no šim varam iespeju darboties neatkarigi, tiek nodrošinata politiska briviba. Šis sistemas oponenti norada, ka, lai gan ši sistema varbut aizkave tiranijas izveidošanos, ta ari palenina valdibas darbu, un pastav tendences dot izpildvarai parak plašas pilnvaras un samazinat likumdeveja nozimi. Nav tadu demokratisku valstu, kuras vara butu pilnigi sadalita, nav ari tadu, kuras vara nebutu škirta, tomer var pastavet gan tadas demokratijas, kas veidotas, cenšoties ieverot varas dališanas principus, gan tadas, kas cenšas varu apvienot.

 Lasiet vairak Wikipedia.org...

Dicionário Financeiro
checks and balances
controles

English-Slovak Law & Economy
checks and balances
brzdy a rovnováha

A Glossary of Political Economy Terms
Checks and balances
A fundamental principle undergirding the design of American government is that of the separation of powers, which prescribes the parcelling out of the various powers and functions of government to separate and relatively independent levels and branches of the federal system in order to prevent their all being controlled at the same time by any potentially tyrannical political faction. But, to the way of thinking of the Framers of the Constitution, the long-term survival of free popular government would require more than simply a purely formalistic separation of governmental functions and powers into completely independent organizational jurisdictions. Ambitious and unscrupulous office holders in one or another of the various branches and levels of government could be expected to encroach upon the powers and authority of the other branches and levels from time to time, and this would gradually bring about a tyrranical concentration of powers unless the leaders in the other parts of the government could be given the necessary constitutional means and personal motives to resist the encroachments of the others. "Ambition must be made to counteract ambition. The interest of the man [the officeholder] must be connected with the constitutional rights of the place."
From this the Framers concluded there was a need for the Constitution to include a built-in set of "checks and balances" -- the necessary legal weaponry for each branch to defend itself against encroachments on its independence and authority by the others. In most cases, this contervailing power is purely negative, usually taking the form of some special constitutional grant of authority for one branch to say "no" to at least some of the specific decisions of the other branches in their own fields of specialization and then make it stick. (Some examples: The two houses of Congress may finally agree on a compromise to pass or repeal a law, but the President can veto it. President and Congress can agree on passing a law, but if the federal judiciary declares it to be unconstitutional the courts will refuse to treat the law as valid or enforceable. The courts can issue orders and injunctions for particular individuals to act or refrain from acting in particular ways, including public officials, but the power of the law enforcement agencies in the executive branch is needed to enforce them if the individuals in question decide to disobey. The Congress cannot control the way a judge will rule in a particular case before him, but Congress has the power to define and redefine the jurisdiction of the various federal courts. The President has general supervision of the conduct of foreign policy and military policy, but his treaties must be ratified by the Senate before they enter into force, and only Congress can appropriate public money to pay for such things as the raising of an army or the dispensing of foreign aid.) More...

National Standards for Civics and Government
checks and balances
Constitutional mechanisms that authorize each branch of government to share powers with the other branches and thereby check their activities. For example, the president may veto legislation passed by Congress, the Senate must confirm major executive appointments, and the courts may declare acts of Congress unconstitutional.

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!